వరలక్ష్మి వ్రత కల్పం

శ్రావణ మాసం లో వచ్చే వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించడానికి వ్రత విధానం ఈ వీడియో లో చూడండి. వ్రత విధానాన్ని చాలా చక్కగా ఈ వీడియో లో వివరించారు. అలాగే వరలక్ష్మి వ్రత కథ ను కూడా అందించ్చారు.Post a Comment

Previous Post Next Post